Πτυχιακη Εργασια | Δομή πτυχιακής εργασίας

Πτυχιακη Εργασια - Δομή πτυχιακής εργασίας

Η συγγραφή πτυχιακής εργασίας αποτελεί για τους περισσότερους φοιτητές απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου τους. Από πολλές απόψεις, η πτυχιακή εργασία αποτελεί την κορύφωση των σπουδών για τους τελειόφοιτους φοιτητές, στους οποίους δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν και να συνδυάσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Ταυτόχρονα, τους εισάγει στη διαδικασία δόμησης ενός επιστημονικού κειμένου, μέσα από το οποίο μπορούν να συμβάλλουν με νέα γνώση στην επιστήμη με την οποία επέλεξαν να ασχοληθούν. Φυσικά η ολοκλήρωση μιας πτυχιακής εργασίας συχνά αποδεικνύεται περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ανάβασις είναι σε θέση να σας υποστηρίξει κατά τη διαδικασία εκπόνησής της.

Αν χρειάζεστε βοήθεια με την πτυχιακή σας εργασία ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ζητήστε μια Δωρεάν Κοστολόγηση του Έργου σας Τώρα

Δύο είναι οι πιο συνηθισμένες μορφές πτυχιακής εργασίας:

 1. Πτυχιακή εργασία βιβλιογραφικής επισκόπησης
 2. Πτυχιακή εργασία τύπου ερευνητικής μελέτης

1. Η πιο συνηθισμένη δομή πτυχιακής εργασίας τύπου βιβλιογραφικής επισκόπησης είναι η ακόλουθη:

 • Εξώφυλλο
 • Περίληψη
 • Λέξεις – κλειδιά
 • Πίνακας περιεχομένων
 • Εισαγωγή
 • Κυρίως μέρος
 • Συζήτηση, συμπεράσματα και προτάσεις
 • Βιβλιογραφικές αναφορές
 • Παραρτήματα

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή κάθε στοιχείου ξεχωριστά:

 • Εξώφυλλο

Στο εξώφυλλο αναγράφονται τα εξής:

Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, η Σχολή και το Τμήμα

Ο τίτλος της Πτυχιακής Εργασίας

Τα προσωπικά στοιχεία του φοιτητή (Ονοματεπώνυμο και σε παρένθεση ο Αριθμός Μητρώου)

Τα στοιχεία του επιβλέποντα καθηγητή

Ο τόπος και ο χρόνος συγγραφής

 •  Περίληψη

Η περίληψη είναι ένα κείμενο μεταξύ 150 – 250 λέξεων και στόχο έχει να πληροφορήσει τον αναγνώστη για το σκοπό και το περιεχόμενο της εργασίας. Οφείλει να είναι σύντομη, περιεκτική και αυτοτελής δίνοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για το σύνολο του έργου.

 • Λέξεις – Κλειδιά

Αναγράφονται αμέσως μετά την περίληψη, στην ίδια σελίδα με αυτή, και αποτελούνται το μέγιστο από 5 όρους οι οποίοι χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο της εργασίας.

 • Πίνακας περιεχομένων

Περιλαμβάνει τις ενότητες και υποενότητες του κειμένου με την αντίστοιχη σελίδα από όπου ξεκινά καθεμιά από αυτές. Τα περιεχόμενα θα πρέπει να δίνουν μια σαφή εικόνα στον αναγνώστη για όσα περικλείονται στο κείμενο χωρίς να χρειάζεται να το διαβάσει όλο.

 • Εισαγωγή

Παρουσιάζει το θέμα της εργασίας κάνοντας αναφορά στο επιστημονικό πεδίο μέσα στο οποίο εντάσσεται. Καταδεικνύει τη σπουδαιότητα του θέματος και θέτει τα ερευνητικά ερωτήματα. Ακόμα, αναφέρεται στους λόγους για τους οποίους παρουσιάζει ενδιαφέρον, τόσο επιστημονικά, όσο και από πρακτικής σκοπιάς. Δε μπορεί να ξεπερνά το 1/3 του συνολικού μεγέθους της πτυχιακής εργασίας και αποτελείται από επιμέρους υποενότητες (για παράδειγμα μία από αυτές μπορεί να είναι το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας). Στο τέλος της μπορεί να αναφέρεται ο τρόπος διάρθρωσης της πτυχιακής.

 • Κυρίως μέρος της εργασίας

Στο κυρίως μέρος της εργασίας αναπτύσσεται το θέμα σε επιμέρους κεφάλαια και υποκεφάλαια, ο αριθμός και η δομή των οποίων εξαρτάται από το αντικείμενο της εργασίας. Στο κυρίως μέρος γίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση που στοχεύει στην αναφορά, κριτική επεξεργασία και συνθετική θεώρηση των διαθέσιμων θεωρητικών και ερευνητικών δεδομένων που αφορούν στο θέμα της πτυχιακής. Αναπτύσσεται η επικρατούσα άποψη στη βιβλιογραφία και παρουσιάζονται οι διάφορες τάσεις και τα αντίστοιχα επιχειρήματα για καθεμία από αυτές. Ακόμα, αναδεικνύονται τα συμπεράσματα, τα κοινά σημεία και οι διαφορές, τα υπέρ και τα κατά κάθε διαφορετικής θεώρησης.Είναι στο σημείο αυτό σημαντικό να αναφέρουμε ότι στην εργασία θα πρέπει να παρουσιάζεται η άποψη του συγγραφέα για το θέμα, η οποία (θα πρέπει να) διαμορφώνεται καθώς προχωρά στη συγγραφή. Με την έννοια αυτή κάθε εργασία οφείλει να είναι πρωτότυπη, ακόμα κι αν για το συγκεκριμένο θέμα έχουν γραφτεί κατά το παρελθόν πολλές αντίστοιχες εργασίες.

 • Συζήτηση, συμπεράσματα και προτάσεις

Στο τελευταίο αυτό τμήμα της πτυχιακής εργασίας παρουσιάζονται εν συντομία τα συμπεράσματα και οι προτάσεις στις οποίες καταλήγει ο συγγραφέας με την αντίστοιχη τεκμηρίωση από μέρους του. Θεωρείται δόκιμο στο σημείο αυτό να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από άλλες αντίστοιχες βιβλιογραφικές μελέτες, να γίνεται αναφορά στα σημεία σύγκλισης και απόκλισης από αυτές, ενώ, τέλος, ο συγγραφέας έχει τη δυνατότητα να αναφερθεί  σε σημεία τα οποία δεν καλύπτει η εργασία και να διατυπώσει προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

 • Βιβλιογραφικές αναφορές

Η βιβλιογραφία μπαίνει στο τέλος της εργασίας  και παραθέτει τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση του κειμένου με τη μορφή λίστας. Υπάρχουν διάφορα πρότυπα βιβλιογραφικής αναφοράς και κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα απαιτεί τη χρήση συγκεκριμένου προτύπου. Ένα από τα πλέον ευρέως διαδεδομένα πρότυπα το οποίο χρησιμοποιείται και από το ΕΑΠ είναι το APA (American Psychological Association). Στον παρακάτω σύνδεσμο παρουσιάζονται οι βασικοί κανόνες καταγραφής παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρότυπο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

 • Παραρτήματα

Περιλαμβάνουν επιπλέον πληροφορίες και δεδομένα που αποτελούν μεν μέρος του έργου, δεν είναι απαραίτητο όμως να ενσωματωθούν στο κυρίως κείμενο (πχ. ερωτηματολόγια, πίνακες, φωτογραφίες κλπ.).

2. Μια πτυχιακή εργασία τύπου ερευνητικής μελέτης σκοπό έχει να εξάγει και να παρουσιάσει συμπεράσματα, τα οποία δεν θα μπορούσαν να προκύψουν χωρίς τη συγκεκριμένη έρευνα. Η τυπική δομή της περιλαμβάνει:

 • Εξώφυλλο
 • Περίληψη
 • Λέξεις – κλειδιά
 • Πίνακας περιεχομένων
 • Εισαγωγή
 • Βιβλιογραφική επισκόπηση
 • Μεθοδολογία
 • Αποτελέσματα
 • Συζήτηση αποτελεσμάτων
 • Συμπεράσματα
 • Βιβλιογραφικές αναφορές
 • Παραρτήματα

Για τα πρώτα έξι στοιχεία (εξώφυλλο, περίληψη, λέξεις – κλειδιά, πίνακας περιεχομένων, εισαγωγή, βιβλιογραφική επισκόπηση), καθώς και για τα δύο τελευταία (βιβλιογραφικές αναφορές, παραρτήματα), ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά με την εργασία τύπου βιβλιογραφικής επισκόπησης.

 • Μεθοδολογία

 Αρχικά γίνεται η περιγραφή (πχ. δημοσκοπική έρευνα, μελέτη περίπτωσης κλπ.) και στη συνέχεια η αιτιολόγηση της ερευνητικής μεθόδου. Εν συνεχεία, και σε ξεχωριστό υποκεφάλαιο, παρουσιάζεται το δείγμα, ο αριθμός των συμμετεχόντων, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή και μια συνοπτική περιγραφή του δείγματος. Ακολουθεί η κατανομή των συμμετεχόντων βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Σε επόμενο υποκεφάλαιο γίνεται αναφορά στα εργαλεία συλλογής των δεδομένων. Αν χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, γίνεται μια περιγραφή του περιεχομένου του, του τρόπου δόμησης του, δίνονται οι οδηγίες συμπλήρωσης και οι δείκτες αξιοπιστίας. Αν το μέσο που χρησιμοποιήθηκε είναι η συνέντευξη αναγράφεται το περιεχόμενό της και ο τύπος των ερωτήσεων και απαντήσεων. Φυσικά δεν αποκλείεται να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και οι δύο τρόποι. Έπεται η αναφορά στην ερευνητική  διαδικασία. Εδώ αναλύεται η διαδικασία συλλογής των δεδομένων και περιγράφεται η μέθοδος στατιστικής ή ποιοτικής ανάλυσης.

 • Αποτελέσματα

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων, δηλαδή η στατιστική ή ποιοτική ανάλυση ανά στόχο - υπόθεση με αριθμούς, με τη χρήση διαγραμμάτων, πινάκων και σχημάτων.

 • Συζήτηση αποτελεσμάτων

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει την ερμηνεία των αποτελεσμάτων ανά στόχο – υπόθεση και καταδεικνύει τη σημασία τους σε σύγκριση και με τη σχετική βιβλιογραφία.

 • Συμπεράσματα

Γίνεται μια σύντομη περιγραφή της εργασίας, ακολουθεί αναφορά στη συνεισφορά της σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, γίνεται λόγος για τους περιορισμούς της έρευνας και, τέλος, ο συγγραφέας επισημαίνει σημεία στα οποία δεν δίνει απαντήσεις και τα οποία θα μπορούσαν να αποτελούν θέματα για μελλοντική έρευνα.

 Συχνές αναζητήσεις : δομη πτυχιακησ εργασιασ, οδηγοσ πτυχιακησ, πτυχιακη εργασια οδηγιες, πτυχιακη εργασια, Πτυχιακη εργασια παραδειγμα, πτυχιακη εργασια λεξεις

DMCA.com Protection Status