Σε ποια θέματα διαμεσολαβεί 

 

Ο θεσμός του συνηγόρου του φοιτητή θεσπίστηκε με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του εκάστοτε Ιδρύματος και τη διασφάλιση της νομιμότητας στο πλαίσια των ακαδημαϊκών αρχών.

Οι αρμοδιότητες του συνηγόρου του φοιτητή δε φτάνουν σε επίπεδα που αφορούν θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας σπουδαστών.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία ο συνήγορος του φοιτητή είναι σε θέση να:

  • ενημερώνει τους φοιτητές σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

  • διερευνά υποθέσεις είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από σχετική αναφορά σπουδαστή  και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για την επίλυση αυτών.

  • ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του εκάστοτε Ιδρύματος κάθε έγγραφο, πληροφορία ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο για  συγκεκριμένη υπόθεση την οποία ερευνά.

  • να εξετάζει πρόσωπα, να διενεργεί αυτοψία και να ζητά πραγματογνωμοσύνη.

Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι σε κάποια υπόθεση δεν πληρούνται οι νόμιμοι όροι και ότι υπάρχουν φαινόμενα κακοδιοίκησης ή προκαλείται αναστάτωση στην εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, έχει το δικαίωμα να συντάξει πόρισμα το οποίο μεταβιβάζει στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή κοινοποιεί στην αρμόδια διοικητική υπηρεσία καθώς και στο φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά και διαμεσολαβεί με κάθε θεμιτό τρόπο για την επίλυση του προβλήματος.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ο κατάλογος των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων που έχουν εφαρμόσει το θεσμό αυτό ολοένα και αυξάνεται. Έχει υπάρξει για παράδειγμα περιστατικό όπου ένας φοιτητής δεν μπορούσε να κάνει την πτυχιακή του εργασία εξαιτίας της έλλειψης καθηγητών στα πανεπιστήμια της επαρχίας, και βρήκε λύση μέσω του θεσμού. Μια έρευνα στις επίσημες ιστοσελίδες των μεγαλύτερων ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, έδειξε ότι οι φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ορίσει κάποιο φυσικό πρόσωπο στη θέση του συνήγορου του φοιτητή και έχουν προβεί και στις αντίστοιχες ανακοινώσεις που είναι άμεσα προσβάσιμες από το κοινό είναι οι ακόλουθοι:

ΑΕΙ:

Πανεπιστήμιο Κρήτης - https://www.uoc.gr/studies-at-uni/tutor/synigoros.html

Ιόνιο Πανεπιστήμιο-  http://www.ionio.gr/central/gr/ombudsman/

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου- http://foitmer.uop.gr/sinigoros

Πανεπιστήμιο Αθηνών- http://www.sinigorosfititi.uoa.gr/

ΤΕΙ:

ΤΕΙ Αθήνας- http://www.teiath.gr/synigorostoufoititi/

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης- https://www.teithe.gr/monades/sinigoros-foititi/

ΤΕΙ Θεσσαλίας- http://new.teilar.gr/yphresies/yphresies-pros-foithtes/synigoros-tou-foititi

Ο Συνήγορος του φοιτητή είναι θεσμός που έχει προβλεφθεί από τον νόμο 4009/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 55 του νόμου αυτού, ο Συνήγορος του φοιτητή έχει ως σκοπό «τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Ο Συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών». Τα πορίσματα του Συνηγόρου του φοιτητή, καθώς και έκθεση με τα ετήσια πεπραγμένα του δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), όπως ισχύει».

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status