Από ποια μέρη αποτελείται

Εάν σκέφτεστε να παρακολουθήσετε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή κάνετε ήδη, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για την ολοκλήρωσή του θα κληθείτε να αποπερατώσετε ένα συγκεκριμένο συγγραφικό έργο που ονομάζεται μεταπτυχιακή διατριβή. Στο έργο αυτό, συνοψίζονται οι γνώσεις που λαμβάνει κανείς στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών του και οδηγεί στην κατάκτηση του αντίστοιχου τίτλου.

Πιο αναλυτικά, η μεταπτυχιακή διατριβή είναι ένα επιστημονικό έργο που αφορά το πεδίο εξειδίκευσης σπουδών που έχει παρακολουθήσει ο φοιτητής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της είναι να περιέχει πρωτότυπα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με το πρόγραμμα σπουδών ώστε αφενός να αποτελέσει πηγή νέας γνώσης, αφετέρου να προκαλέσει την κριτική σκέψη. Ο βασικός σκοπός της υλοποίησής της είναι η απόδειξη των ικανοτήτων και των γνώσεων του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών σας θα ακούσετε για φροντιστήρια, για μεταπτυχιακεσ διατριβεσ τα οποία αναλαμβάνουν να σας ετοιμάσουν το έργο σας. Θα πρέπει στο σημείο αυτό και εάν τελικά αποφασίσετε να ζητήσετε βοήθεια, να βεβαιωθείτε ότι απευθύνεστε σε ένα αξιόπιστο φροντιστήριο που δε θα ετοιμάσει για εσάς το έργο αλλά θα σας κατευθύνει στη συνεργατική διαδικασία ώστε από κοινού να προχωρήσετε στην υλοποίηση της διατριβής. Έτσι, θα είστε σίγουροι ότι θα λάβετε την απαραίτητη γνώση γύρω από το αντικείμενο που παρακολουθείτε και θα είστε σε θέση να υποστηρίξετε και να παρουσιάσετε το τελικό έργο.

Σε αυτή τη διαδικασία, αρωγός σας είναι το ΑΝΑΒΑΣΙΣ που θα σας οδηγήσει με επιτυχία στην ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής σας διατριβής.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Η δομή μιας μεταπτυχιακής διατριβής είναι στις περισσότερες σχολές συγκεκριμένη.

Το πρώτο μέρος της είναι εισαγωγή στην οποία προσδιορίζονται το θέμα της, οι υποθέσεις που λήφθηκαν υπόψιν καθώς επίσης και οι θεωρητικές και μεθοδολογικές επιλογές. Ακόμα, αναφέρεται με σαφήνεια το κεντρικό ερευνητικό ερώτηµα καθώς επίσης και η συνεισφορά της στον ευρύτερο επιστημονικό κλάδο. Περιγράφεται ακόμα η χρησιμότητα της έρευνας που υλοποιείται στα πλαίσια διεκπεραίωσης της αλλά και ο τρόπος με τον οποίο δομήθηκε το έργο.

Ακολουθεί το κυρίως σώµα της διατριβής το οποίο μπορεί να αποτελείται από δύο ή και περισσότερα µέρη και φυσικά να χωρίζεται σε κεφάλαια και υποκεφάλαια. Στο βασικό τμήμα της διατριβής πραγματοποιούνται η επισκόπηση και η διερεύνηση τόσο του θεωρητικού όσο και του μεθοδολογικού πεδίου. Σε αυτό δηλαδή γίνεται ολοκληρωμένη επισκόπηση της βιβλιογραφίας -ελληνικής και ξένης- και αναφορά των σημαντικότερων δημοσιεύσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την υποδομή της. Ακόμα περιγράφεται η κυρίως έρευνα, ελέγχονται οι αρχικώς ορισθείσες υποθέσεις και γίνεται ανάλυση του ερευνητικού θέματος όπου προβάλλονται τα αντίστοιχα ευρήματα. Είναι μεν αυτονόητο αλλά πρέπει να επισημανθεί και εδώ ότι σε κάθε σημείο της μεταπτυχιακής διατριβής πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές βιβλιογραφικές παραπομπές και υποσημειώσεις, σύμφωνα με το πρότυπο που θα ακολουθηθεί.

Το τελικό μέρος του έργου είναι η παράθεση των συμπερασμάτων και η συζήτηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν, με προτάσεις για μελλοντική έρευνα. Σε κάθε μεταπτυχιακή διατριβή ακολουθούν η βιβλιογραφία και το παράρτημα. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται όλες οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή της, βιβλία, άρθρα, ηλεκτρονικές σελίδες και στο παράρτημα περικλείονται τα ερωτηματολόγια και τα κείμενα των συνεντεύξεων καθώς επίσης και σχετικοί πίνακες.

Εάν λοιπόν χρειάζεστε βοήθεια στις μεταπτυχιακεσ διατριβεσ σας, μπορείτε να μας εμπιστευτείτε!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status