Σε τι διαφέρουν

Πρόλογος, εισαγωγή και περίληψη

Ένα ακαδημαϊκό έργο, έχει συγκεκριμένη δομή και αποτελείται από ορισμένα τμήματα. Ωστόσο, γύρω από αυτά, δημιουργείται ορισμένες φορές κάποια σύγχυση. Πρόλογος, εισαγωγή και περίληψη είναι τρία ξεχωριστά μέρη ενός έργου στα οποία αναφέρονται διαφορετικές πληροφορίες. Η προσοχή που οφείλει να δείξει ο συγγραφέας σε αυτά είναι πολύ σημαντική καθώς, ως μέρη της αρχής ενός έργου, προδιαθέτουν τον αναγνώστη για αυτό που θα επακολουθήσει.

Tip: Να θυμάστε ότι ο σκοπός μιας πτυχιακής εργασίας είναι να πληροφορήσει για κάποια περιοχή της βιβλιογραφίας της, δίνοντας παράλληλα μια πρωτότυπη ερμηνεία της. Με απλά λόγια, η πτυχιακή εργασία προσθέτει κάτι καινούριο στο υπό μελέτη αντικείμενο.

Η περίληψη περιλαμβάνει την περιγραφή δομικών στοιχείων μιας εργασίας, δηλαδή το σκοπό και το υπό μελέτη αντικείμενο, τη μεθοδολογία, τα βήματα που ακολουθήθηκαν και τα συμπεράσματα. Το μέγεθός της δεν ξεπερνά συνήθως τις 250 λέξεις. Η έκταση της περίληψης πρέπει να μένει αυστηρά στα πλαίσια αυτά για να μην κουράσει τον αναγνώστη και να τον εισάγει απευθείας στο θέμα. 

Ο πρόλογος αποτελεί προαιρετικό τμήμα σε μια εργασία και δεν ξεπερνά τις 20-30 γραμμές.Μέσω αυτού γνωστοποιείται στον αναγνώστη το αντικείμενο και το ζητούμενο της εργασίας. Επιπλέον στον πρόλογο ο συγγραφέας ενός έργου έχει τη δυνατότητα να απευθύνει τις ευχαριστίες του σε όσους τον στήριξαν στη διαδικασία συγγραφής και τον βοήθησαν ώστε να ολοκληρώσει το έργο που έχει αναλάβει.

Ένα από τα πιο βασικά κομμάτια είναι η εισαγωγή που έχει σκοπό να κατατοπίσει τον αναγνώστη για τα κύρια σημεία και το στόχο της εργασίας. Περιλαμβάνει το αντικείμενο της εργασίας και το επιστημονικό πεδίο στο οποίο εντάσσεται. Σημαντικό είναι να γίνεται αναφορά σε προϋπάρχουσες σχετικές εργασίες και έρευνες καθώς και η κριτική προσέγγιση αυτών έτσι ώστε να καταφανούν αφενός οι λόγοι επιλογής του θέματος, αφετέρου η αναγκαιότητα υλοποίησης της συγκεκριμένης εργασίας. Με βάση αυτά θα πρέπει να αναφέρεται εάν το νέο έργο καλύπτει κάποιο κενό στη σχετική βιβλιογραφία και εάν είναι εντελώς πρωτότυπο. Στην εισαγωγή περιγράφονται ακόμα ο στόχος της εργασίας και αναλυτικά η μεθοδολογία της εργασίας. Γίνεται αναφορά στις μεθοδολογικές αρχές και στις μεθόδους που εφαρμόστηκαν καθώς και στα επί μέρους θέματα που θα αναπτυχθούν στα κεφάλαια που αποτελούν το κύριο μέρος της εργασίας. Παρατίθενται ακόμα οι ορισμοί των κυριότερων όρων που χρησιμοποιήθηκαν. Η εισαγωγή αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι μιας εργασίας αφού με συνοπτικό αλλά πλήρη τρόπο ενημερώνει τον αναγνώστη για όσα θα διαβάσει στο κυρίως κείμενο.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ παρέχει στους σπουδαστές πλήρη υποστήριξη στη συγγραφή ενός ακαδημαϊκού έργου ενώ οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν τη διόρθωση και επιμέλειά του. Εάν έχετε αμφιβολίες για οποιοδήποτε τμήμα του έργου που έχετε αναλάβει, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Μαζί θα συντάξουμε το δικό σας δοκίμιο ακολουθώντας τις κατευθύνσεις που σας έχουν δοθεί. Επίσης, παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής και δίνουμε τις απαραίτητες οδηγίες για να καταρτίσετε τη δομή του έργου σας και να το αναπτύξετε μεθοδικά και αποτελεσματικά. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς!  

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status