Τα οφέλη για τους σπουδαστές

Η πρώτη επαφή ενός φοιτητή ή αποφοίτου σχολής με τον εργασιακό στίβο, ονομάζεται πρακτική άσκηση και αποτελεί μια χρονική περίοδο κατά την οποία το στάδιο της εκπαίδευσης συνεχίζεται σε πραγματικό περιβάλλον. Η απασχόληση γίνεται σε φορείς είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα, σε αντικείμενο συναφές με αυτό των σπουδών του ενδιαφερόμενου. Είναι μια ευκαιρία να εφαρμοστούν στην πράξη οι επιστημονικές γνώσεις που αποκτήθηκαν στη διάρκεια των σπουδών.

Πριν την αναζήτηση του κατάλληλου φορέα για να την πρακτική σας άσκηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν κατανοήσει ποιές είναι οι ανάγκες σας και να έχουν προσδιορίσει τους στόχους τους. Αυτά τα στοιχεία θα συμβάλλουν στον εντοπισμό των κατάλληλων φορέων και επιχειρήσεων, που μπορούν να προσεγγίσουν για να απασχοληθούν. Θέσεις πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή των Περιφερειών,  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ), στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κ.α. έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν απόφοιτοι σχολών διαφόρων ειδικοτήτων. Όλες οι θέσεις είναι αμοιβόμενες ενώ ανοίγουν στους ενδιαφερόμενους τις πόρτες για μια καριέρα με ευρωπαϊκές προοπτικές.

Σημαντικότατος αρωγός στη διαδικασία εύρεσης της επιχείρησης ή του φορέα για πρακτική άσκηση είναι τα γραφεία διασύνδεσης των ΑΕΙ και ΤΕΙ ενώ έχουν αναπτυχθεί και οnline πλατφόρμες με αντίστοιχες πληροφορίες. 

Η πρακτική άσκηση δεν αφορά μόνο απόφοιτους αλλά και εν ενεργεία φοιτητές, κατά κύριο λόγο εκείνους που διανύουν τα τελευταία 2 έτη των σπουδών τους. Οι απασχολούμενοι σπουδαστές έχουν δύο επιβλέποντες για την περίοδο αυτή. Ο πρώτος είναι «επόπτης φορέα» και είναι εργαζόμενος στον φορέα υποδοχής του φοιτητή. Είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστημίου), όσο δυνατόν πιο κοντά στον τομέα της ειδίκευσης την οποία αφορά η Π.Α. Ο δεύτερος είναι ο «επιστημονικά υπεύθυνος/επόπτης καθηγητής» μέλος του μόνιμου ή έκτακτου διδακτικού προσωπικού του ιδρύματος. Για να συμμετάσχει κανείς θα πρέπει να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα καθ΄όλη την διάρκεια πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση ουσιαστικά συνδέει τις σπουδές με την αγορά εργασίας και συμβάλει στην ομαλή μετάβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη. Μπορεί να είναι αμειβόμενη μπορεί και όχι, όμως οι κυριότερες απολαβές δεν είναι οικονομικές αλλά ουσιαστικά πρακτικές.

Πιο συγκεκριμένα όσοι κάνουν την πράκτική τους άσκηση θα:

  • αποκτήσουν σημαντικές εργασιακές εμπειρίες μέσω των οποίων θα λάβουν και τεχνογνωσία σε αντικείμενα σχετικά με τις σπουδές τους
  • ενισχύσουν την επιστημονική τους κατάρτιση με επαγγελματικές δεξιότητες και προσόντα
  • υποστηριχθούν στην εκκίνηση της επαγγελματικής τους πορείας
  • αντιληφθούν τις πραγματικές συνθήκες ενός επιχειρηματικού και εργασιακού περιβάλλοντος
  • αποκτήσουν δυνατότητες δικτύωσης με φορείς και τα στελέχη αυτών 

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

DMCA.com Protection Status