Μέσω του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Πώς θα αναγνωρίσετε τον τίτλο σπουδών που αποκτήσατε στο εξωτερικό


Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι ο oργανισμός που έχει την ευθύνη της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή ενώ παρέχει και πληροφορίες για τις σπουδές στην Ανώτατη Εκπαίδευση, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ιδρύθηκε το 2005 και λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).

Η έδρα του είναι στην Αθήνα ενώ λειτουργεί και παράρτημά του στη Θεσσαλονίκη. Την εποπτεία του έχει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ενώ στις διεθνείς του σχέσεις χρησιμοποιεί την επωνυμία «Hellenic National Academic Recognition and Information Center» (Hellenic N.A.R.I.C.).

Εάν έχετε ξεκινήσει τις σπουδές σας στο εξωτερικό ή ενδιαφέρεστε να το κάνετε, μπορείτε να στηριχθείτε στο ΑΝΑΒΑΣΙΣ για να υποστηρίξει πλήρως οποιοδήποτε ακαδημαϊκό σας έργο με ένα κλικ στο σύνδεσμο http://services.anavasis.gr/order. Στο παρόν άρθρο, συγκεντρώσαμε για εσάς με τη μορφή ερωτήσεων/απαντήσεων, τις πιο σημαντικές πληροφορίες για τη διαδικασία αναγνώρισης του πτυχίου σας.

- Πόσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία αναγνώρισης ενός τίτλου σπουδών;

Η διαδικασία αναγνώρισης τίτλου που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή ολοκληρώνεται εντός 3 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των απαραιτήτων δικαιολογητικών εκ μέρους του ενδιαφερομένου.

 - Πόσο κοστίζει η αναγνώριση ενός τίτλου σπουδών;

Για κάθε κρινόμενο τίτλο σπουδών πρέπει να κατατεθεί το αντίστοιχο παράβολο ύψους 230,40€.  Το ποσό αυτό κατατίθεται αποκλειστικά στην Τράπεζα της Ελλάδος και το αποδεικτικό κατάθεσης πρέπει να φέρει την υπογραφή του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση αναγνώρισης.

 - Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να ξεκινήσει η διαδικασία αναγνώρισης;

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση που χορηγείται από τη Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του οργανισμού

2. Παράβολο

3. Tαυτότητα ή διαβατήριο

4. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται ότι:

• τα πιστοποιητικά που κατατίθενται είναι γνήσια

• οι σπουδές, για τον τίτλο σπουδών του οποίου αιτείται η αναγνώριση, έχουν ολοκληρωθεί.

• δεν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση για αναγνώριση του υπό κρίση τίτλου σπουδών στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή σε άλλη Δημόσια Αρχή

• ο τόπος παρακολούθησης των μαθημάτων

5. Έντυπο Συγκατάθεσης (Consent Form) το οποίο συμπληρώνεται και υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο. Με το έντυπο αυτό, εξουσιοδοτείται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να ζητά από το/τα Ιδρύματα διευκρινιστικά/συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον/τους τίτλο/ους σπουδών του. 

6. Απολυτήριο Λυκείου

7. Τίτλος σπουδών του οποίου ζητείται η αναγνώριση, θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης

8. Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης το οποίο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, με τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την ημερομηνία απονομής του τίτλου. 

9. Βεβαίωση για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών (ΒΤΣ), η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να σταλεί απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π από το Ίδρυμα προέλευσης.  

10. Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement), εφόσον χορηγείται από το Ίδρυμα.

11. Οδηγός σπουδών του Ιδρύματος εάν το Ίδρυμα δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τα αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι.

12. Βεβαίωση Υποτροφίας. Για φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση του Ι.Κ.Υ. ότι είναι υπότροφοι ή βεβαίωση του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου ότι έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

 - Ποια ιδρύματα αναγνωρίζονται από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.;

Στην ιστοσελίδα του Οργανισμού αναφέρονται μέσα από μια δυναμική λίστα, όλα τα ιδρύματα της αλλοδαπής, των οποίων οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται.  Ο αντίστοιχος σύνδεσμος είναι http://62.103.84.30/2.php

 - Τι γίνεται σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης;

Σε αυτήν την περίπτωση είναι δυνατή η υποβολή αίτησης επανεξέτασης εντός ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αποφάσεως.

 - Αναγνωρίζονται οι τίτλοι σπουδών που αποκτήθηκαν με εξ' αποστάσεως εκπαίδευση;

Η αναγνώριση πτυχίων που προέρχονται από εξ’αποστάσεως προγράμματα σπουδών προβλέπεται απ’τον ιδρυτικό νόμο του ΔΟΑΤΑΠ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στον αντίστοιχο νόμο «Η «ισοτιμία» αναγνωρίζεται εφόσον, όλο το πρόγραμμα σπουδών έχει διανυθεί σε ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα και τουλάχιστον το 1/2 του προγράμματος έχει πραγματοποιηθεί στο ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο. Εξαίρεση ως προς το εν λόγω ελάχιστο ποσοστό σπουδών μπορεί να αποτελέσουν τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα συνεργασίας αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η διάρκεια των σπουδών υπολογίζεται σε ακαδημαϊκά έτη, εξάμηνα ή διδακτικές μονάδες ή σε συνδυασμό αυτών».

Με το Π.Δ. 38|2010 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία 36|2005 και επιλύθηκε το θέμα της επαγγελματικής αναγνώρισης των κατόχων πτυχίων από Πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε., στους οποίους περιλαμβάνονταν και όσοι είχαν αποκτήσει αυτά τα πτυχία μέσω φοίτησης σε Κολλέγια.
Με τον Ν.4093|2012 (κεφ.Θ’, αρ.16) εισήχθη η έννοια της επαγγελματικής ισοδυναμίας όλων των πανεπιστημιακών πτυχίων που δίνονται από πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε με τα αντίστοιχα που δίνονται από ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Με επιπρόσθετες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου ρυθμίστηκε και πρακτικά η διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων που έχουν δοθεί μέσω Ελληνικών Κολλεγίων από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το νομοθετικό πλαίσιο αναγνώρισης των πτυχίων.

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status