Ποιοι φοιτητές δικαιούνται απαλλαγή από δίδακτρα μεταπτυχιακών

Απαλλαγή από δίδακτρα μεταπτυχιακών 1 1

Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που ολοκλήρωσες με επιτυχία τις προπτυχιακές σου σπουδές και αναρωτιέσαι «Μετά το πτυχίο τι;» Συνειδητοποίησες και εσύ πόσο αναγκαία έχει κατασταθεί η απόλυτη εξειδίκευση σήμερα εξαιτίας των ταχύτατα εξελισσόμενων ρυθμών της ζωής μας; Αν και πριν μερικές δεκαετίες οι γνώσεις μας ήταν αρκετά περιορισμένες, σήμερα λόγω των συνεχών ανακαλύψεων και του καταιγισμού των πληροφοριών έχει διευρυνθεί σε τέτοιο βαθμό το γνωστικό μας επίπεδο που η ειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο πεδίο θεωρείται πλέον απαραίτητη. Αν θες πράγματι να εξειδικευτείς και εσύ σε έναν συγκεκριμένο κλάδο, διάβασε το άρθρο που ακολουθεί και μάθε εάν ανήκεις στην κατηγορία των φοιτητών που δικαιούνται απαλλαγή από τα δίδακτρα μεταπτυχιακών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

 Όποιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και αν επιλέξεις, απευθύνσου στο Ανάβασις, τη νούμερο #1 πλατφόρμα εκπόνησης εργασιών και πάρε τη μεταπτυχιακή σου εργασία στο πιο χαμηλό κόστος της αγοράς

Ζητήστε μια Δωρεάν Κοστολόγηση του Έργου σας Τώρα

Κριτήρια που οδηγούν σε απαλλαγή από τα δίδακτρα:

Εισοδηματικά

Το Υπουργείο Παιδείας προώθησε μια νέα ρύθμιση που αφορά μεταπτυχιακά για τα οποία οι φοιτητές πρέπει να πληρώσουν κάποιο χρηματικό ποσό προκειμένου να μπορούν να τα παρακολουθήσουν. Συγκεκριμένα, η νέα απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που είναι ήδη δημοσιευμένη (ΦΕΚ αρ. Φύλλου 4837- 1η Αυγούστου 2023), αφορά φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγή από δίδακτρα μεταπτυχιακών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Στους φοιτητές που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης ανήκουν όσοι α) έχουν ατομικό εισόδημα που δεν ξεπερνά τα 9.520,00 € ευρώ (από 8.752 πέρσι), εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, καθώς και β) όσοι έχουν οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 6.664,00 ευρώ (από 6.126, 40 πέρσι).

Ακαδημαϊκά

Βαθμός Πτυχίου

Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών θα πρέπει να ισούται ή να είναι ανώτερος του 7,5/10, εφόσον η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη δεκαβάθμια κλίμακα από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν ο βασικός τίτλος σπουδών που προσκομήθηκε για την εισαγωγή του φοιτητή σε Π.Μ.Σ. προέρχεται από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, τότε το συγκεκριμένο κριτήριο εφαρμόζεται αναλογικά με βάση την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης.

Φοίτηση σε ένα Π.Μ.Σ.

Δικαίωμα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων έχουν όσοι φοιτητές φοιτούν σε ένα Πρόγραμμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οργανωμένο από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Δικαιούχοι απαλλαγής λιγότεροι του 30% του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά έτος

Ο αριθμός των αιτούντων απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνά το 30% του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. Διαφορετικά, η επιλογή των δικαιούχων πραγματοποιείται με με σειρά φθίνουσας κατάταξης ως τη συμπλήρωση του αριθμού.

Ηλικιακά

Όσοι φοιτητές αιτούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης και δεν έχουν συμπληρώσει τα 26 έτη, είναι παιδιά τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών ή άγαμου γονέα ή ορφανά τουλάχιστο από τον έναν γονέα ή άτομα με αναπηρία ή μέλη οικογενειών με άτομο με αναπηρία δικαιούνται απαλλαγή διδάκτρων κατά 50%, εφόσον το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα  9.520,00 € και 6.664,00 ευρώ αντίστοιχα.

Μη δικαιούχοι απαλλαγής  

 • Όσοι φοιτητές λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δεν δικαιούνται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης σε μεταπτυχιακό
 • Όσοι φοιτητές είναι πολίτες τρίτων χωρών, επίσης, δεν δικαιούνται να αιτηθούν απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης σε μεταπτυχιακό

 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

 • Δικαίωμα υποβολής αίτησης για δωρεάν φοίτηση σε μεταπτυχιακό έχουν οι φοιτητές αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εισδοχής τους στο πρόγραμμα,
 • Η οικονομική κατάσταση των αιτούντων δωρεάν φοίτησης σε μεταπτυχιακό δεν αποτελεί αίτιο μη επιλογής τους στο πρόγραμμμα,
 • Η Συνέλευση του Τμήματος στην περίπτωση μονοτμηματικού Π.Μ.Σ. ή η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών στην περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ., εξετάζει τις αιτήσεις και τα κριτήρια που κατατίθενται από τους υποψηφίους και εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το εκάστοτε αίτημα.

Δικαιολογητικά 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στα Πανεπιστήμια οι αιτούντες απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. είναι:

 1.  Αίτηση που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης,
 2. Προσκόμιση του τίτλου σπουδών α’ κύκλου ή πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός του τίτλου σπουδών ή άλλου πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει η αριστεία με βάση την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης σε περίπτωση τίτλων σπουδών του εξωτερικού,
 3. Αντίγραφα των δηλώσεων E1 και των εκκαθαριστικών όλων μελών της οικογένειας του υποψηφίου ή σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων απαιτείται αντίγραφο της δήλωσης Ε1 του γονέα στον οποίο ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος ή ήταν εξαρτώμενο μέλος πριν υποβάλει ατομική φορολογική δήλωση,
 4.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 5. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο από τη Συνέλευση ή την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών,
 6. Η αναζήτηση των ανωτέρω στοιχείων θα γίνεται αυτεπάγγελτα από το ηλεκτρονικό αρχείο των αρμοδίων υπηρεσιών βάσει των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στην αίτηση. Στην περίπτωση, όμως, που υπάρχουν ελλείψεις στις αιτήσεις των υποψηφίων, τότε τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους δικαιούχους στην αίτησή τους. 

Πηγή: https://www.ethnos.gr/

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

DMCA.com Protection Status