Ερευνητική πρόταση: χρήσιμες οδηγίες για να συντάξεις τη δική σου!

Ερευνητική Πρόταση

Είσαι φοιτητής και προβληματίζεσαι για το πώς να σχεδιάσεις τη δική σου έρευνα για μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σου; Μην ανησυχείς! Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ανάβασις είναι εδώ για να σου δείξει την πορεία που πρέπει να ακολουθήσεις για να μην αντιμετωπίσεις δυσκολίες στη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της έρευνάς σου. Το άρθρο αυτό θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα που είναι η αρχική σκιαγράφηση της ερευνητικής μελέτης που πρόκειται να υλοποιήσεις πριν την εκπόνηση της έρευνάς σου. Για ένα ασφαλές ερευνητικό ταξίδι χωρίς μελλοντικές απογοητεύσεις και άσκοπα πισωγυρίσματα διάβασε προσεκτικά τις χρήσιμες οδηγίες που έχουμε ετοιμάσει για σένα!

Επιλογή θέματος: υποβοηθητικά κριτήρια

Το πρώτο πράγμα που καλείται να κάνει ο ερευνητής είναι να επιλέξει το θέμα της έρευνάς του, το οποίο πρέπει να εμπίπτει στα ενδιαφέροντά του, δεδομένου ότι θα αφιερώσει αρκετό χρόνο και κόπο σε αυτό. Ωστόσο, το θέμα δεν αρκεί μόνο να είναι ενδιαφέρον αλλά και σημαντικό, δηλαδή να συμπληρώνει με κάποιον τρόπο το οικοδόμημα της γνώσης. Κατά την επιλογή θέματος και η πρωτοτυπία είναι ακόμη ένα κριτήριο που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Πιο συγκεκριμένα ένα θέμα που καινοτομεί και είναι διαφορετικό από τα άλλα χαρακτηρίζεται ως πρωτότυπο. Το θέμα που θα επιλέξει ο ερευνητής πρέπει επίσης να είναι διερευνήσιμο, δηλαδή να του δίνει τη δυνατότητα να συλλέξει τα απαραίτητα δεδομένα ώστε να δώσει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση στα ερευνητικά του ερωτήματα.

Εισαγωγή ερευνητικής πρότασης

Η εισαγωγή μιας ερευνητικής πρότασης περιλαμβάνει συνήθως τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Διατύπωση του προβλήματος: διατυπώνεται το υπό μελέτη πρόβλημα, δίνεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί ο ερευνητής, γίνεται μια περιληπτική εισαγωγή στο θέμα της έρευνας,
  2. Σκοπός της έρευνας: διατυπώνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια ο σκοπός της έρευνας,
  3. Ερευνητικές υποθέσεις ή ερωτήματα: διατυπώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις ή τα ερωτήματα που θα στηρίξουν την έρευνα,
  4. Αναγκαιότητα της έρευνας: παρουσιάζονται αντικρουόμενα συμπεράσματα προηγούμενων ερευνών, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι έρευνες για το συγκεκριμένο θέμα είναι ελλιπείς και γενικότερα παρατίθενται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη διεξαγωγή της έρευνας,
  5. Σημαντικότητα της έρευνας: αναφέρονται και υποστηρίζονται τεκμηριωμένα οι λόγοι για τους οποίους το πρόβλημα θεωρείται σημαντικό,
  6. Οριοθέτηση του προβλήματος: παρουσιάζεται το υπό μελέτη πρόβλημα στις σωστές του διαστάσεις και αναφέρονται οι μεταβλητές ή οι πτυχές του υπό μελέτη θέματος.

Τίτλος της έρευνας

Αφού διατυπωθεί με σαφήνεια το υπό διερεύνηση πρόβλημα, δίνεται ο τίτλος της έρευνας που πέρα από σαφής, πρέπει να είναι συνοπτικός και πλήρης και να βρίσκεται σε αντιστοιχία με το περιεχόμενο της έρευνας.

Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας περιλαμβάνονται το θεωρητικό πλαίσιο, οι εννοιολογικοί ορισμοί και το κύριο μέρος, στα οποία επεξηγούνται και συσχετίζονται έννοιες και μεταβλητές μεταξύ τους και γενικότερα γίνεται μια θεωρητική αναφορά σε θεωρίες και μελέτες που σχετίζονται με την έρευνα.

Η βιβλιογραφία, λοιπόν, πρέπει να είναι σχετική με το υπό μελέτη θέμα, οι παράγραφοι να συνδέονται μεταξύ τους, να υπάρχει ροή επιχειρημάτων και κριτική σύνθεση μεταξύ των διαφόρων ερευνών.

Μεθοδολογία της έρευνας

Στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας περιλαμβάνονται η διαδικασία εκτέλεσης της έρευνας στο πλαίσιο της οποίας περιγράφονται τα στάδια που προτίθεται να ακολουθήσει ο ερευνητής, τα μέσα συλλογής των δεδομένων που θα χρησιμοποιήσει (ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, παρατήρηση), οι μεταβλητές των ερωτημάτων σε λειτουργική μορφή ώστε να διατυπώνεται ξεκάθαρα ο τρόπος μέτρησής τους, ο καθορισμός του πληθυσμού και του δείγματος, οι παραδοχές της έρευνας, απαραίτητες δηλαδή προϋποθέσεις χωρίς τις οποίες το υπό μελέτη θέμα θα ήταν αδύνατο να διερευνηθεί, και τέλος, οι στατιστικές τεχνικές (λογισμικό) που θα χρησιμοποιηθούν για να αναλυθούν τα δεδομένα.

Κατάλογος βιβλιογραφικών αναφορών

Στο τέλος της ερευνητικής πρότασης παρατίθενται όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια της εργασίας με βάση το APA.

Έκταση και ύφος ερευνητικής πρότασης

Η έκταση μιας ερευνητικής πρότασης μπορεί να ξεκινά από 500 λέξεις, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 1200. Δηλαδή 1-2 σελίδες Α4. Όσο αφορά το ύφος της πρότασης πρέπει να είναι αντικειμενικό, απρόσωπο και ουδέτερο, ειδικά στην περίπτωση της ποσοτικής έρευνας.

Οι παραπάνω οδηγίες συντάχθηκαν με σκοπό να σε βοηθήσουν να σχεδιάσεις τη δική σου ξεχωριστή ερευνητική πρόταση. Εάν ωστόσο εξακολουθείς να αντιμετωπίζεις δυσκολίες, οι έμπειροι συνεργάτες του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ανάβασις είναι στη διάθεσή σου για να τους συμβουλευτείς!

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status