Μέσω της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας

Ενημερωθείτε για τα φοιτητικά επιδόματα

Στα πλαίσια της οικονομικής υποστήριξης των φοιτητών και της έγκυρης ενημέρωσής τους σχετικά με τα θέματα αυτά λειτουργεί η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας, που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Στην ιστοσελιδα του, που φιλοξενεί την εν λόγω υπηρεσία, μπορείτε να αντλείτε πληροφορίες για θέματα που αφορούν την οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα επιδόματα παραχωρούνται για να ενισχύσουν τις οικονομικές ανάγκες της απόκτησης ενός μόνο τίτλου σπουδών προπτυχιακού κύκλου σπουδών, που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή της απόκτησης ενός μόνο τίτλου σπουδών προπτυχιακού επιπέδου που απονέμεται από δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αναφορικά με το επίδομα στέγασης, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκδικήσή του είναι η απόσταση προσωρινής διαμονής του φοιτητή για σπουδές από τη μόνιμη κατοικία του να απέχει τουλάχιστον 30 χιλιόμετρα.

Ειδικότερα οι  οικογένειες των φοιτητών, μπορούν να λαμβάνουν  εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τις ακόλουθες δύο μορφές οικονομικής στήριξης:

  • Φοιτητική Χορηγία – Για τους μόνιμους κατοίκους

  • Φοιτητικά Επιδόματα - Για τους μόνιμους κατοίκους

  • Φοιτητικά Επιδόματα – Για τους Ελλαδίτες φοιτητές  και τους Κύπριους Επαναπατρισθέντες

Ποιά κριτήρια ισχύουν

Για να αποκτήσει κάποιος σπουδαστής  τα φοιτητικά επιδόματα λαμβάνονται υπόψιν περιουσιακά, εισοδηματικά αλλά και κοινωνικά κριτήρια. Οι δικαιούχοι σπουδαστές των επιδομάτων προκύπτουν μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων, η οποία βασίζεται σε ένα σίστημα μοριοδότησηςπου υπολογίζει τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων κάθε ακαδημαϊκού έτους. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εάν το ύψος των επιδομάτων είναι μεγαλύτερο από τα διαθέσιμα κονδύλια, θα αποκλείονται τα άτομα που έχουν συγκεντρώσει τα λιγότερα μόρια.

Περιουσιακά κριτήρια:
Δικαίωμα να διεκδικήσουν τα φοιτητικά επιδομάτα έχουν οι οικογένειες που κατέχουν περιουσία που δεν υπερβαίνει το €1.200.000. Για τον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη:

  • τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της οικογένειας σε ισχύουσες τιμές (π.χ. καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα).

  • η ακίνητη ιδιοκτησία της οικογένειας σε τιμές 1.1.2013, όπως αυτές έχουν υπολογιστεί από το κτηματολόγιο του κράτους.

Εισοδηματικά κριτήρια:
Δικαίωμα να διεκδικήσουν τα φοιτητικά επιδομάτα έχουν οι οικογένειες των οποίων το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 39.000 ευρώ όταν αυτή έχει μέχρι και δύο τέκνα. Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις 59.000 ευρώ κατά 3.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου. Η μοριοδότηση της οικονομικής κατάστασης της οικογένειας των αιτητών γίνεται με βάση το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας. Για τον καθορισμό του κατά κεφαλήν ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος, υπολογίζεται το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα και διαιρείται με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας (αιτητής/τρια, σύζυγος, εξαρτώμενα τέκνα) όπως, όλα τα πιο πάνω ορίζονται στον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015.

Κοινωνικά Κριτήρια:
Στην αξιολόγηση των αιτήσεων λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά προβλήματα ενώ υπολογίζονται και τυχόν προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν ο φοιτητής ή η οικογένειά του και τα οποία αποδεικνύονται με την προσκόμιση αντίστοιχων πιστοποιητικών και ιατρικών γνωματεύεων.

H υποστήριξη του ΑΝΑΒΑΣΙΣ

Πολλές φορές οι φοιτητές δε χρειάζονται μόνο οικονομική ενίσχυση αλλά και έμπρακτη, όσον αφορά τις εργασίες που καλούνται από τις σχολές να γίνουν. Σε κάθε εργασία, είτε είναι εξαμήνου είτε πτυχιακή, ο καταλληλότερος για να σας υποστηρίξει είναι ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

 Ολοκληρώστε τα project της σχολής σας με την κατάλληλη υποστήριξη που μπορεί να σας παρέχει μόνο το δίκτυο συνεργατών του Ομίλου ΑΝΑΒΑΣΙΣ.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 86/2020 ο Νόμος 4684/2020 ''Κύρωση της από 30.3.2020 ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις'' στην οποία συμπεριλήφθηκε η ρύθμιση με το μέτρο μείωσης των φοιτητικών ενοικίων. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου, ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της παραγράφου 1 ή της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου, και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του ίδιου άρθρου.

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status