Διπλωματική Εργασία | Δομή διπλωματικής εργασίας

Δομή διπλωματικής εργασίας

Οι περισσότεροι λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι μία από τις υποχρεώσεις των τελειόφοιτων σπουδαστών στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα αποτελεί η συγγραφή διπλωματικής εργασίας με θέμα το οποίο είναι άμεσα συσχετισμένο με το γνωστικό αντικείμενο και τα επαγγελματικά δικαιώματα των σπουδαστών που αποφοιτούν από το εκάστοτε τμήμα. Είτε βρίσκεσαι στο ξεκίνημα της φοιτητικής σου ζωής είτε είσαι ένα βήμα πριν την απόκτηση του τίτλου σπουδών σου, το παρακάτω άρθρο που έχουμε ετοιμάσει για σένα θα σου δώσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι σχετικά με το τι είναι η διπλωματική εργασία.

Εάν δυσκολεύεστε με την εκπόνηση της διπλωματικής σας, οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ανάβασις είναι εδώ για να σας βοηθήσουν!

 Ζητήστε μια Δωρεάν Κοστολόγηση του Έργου σας Τώρα

 

Τι είναι η διπλωματική εργασία;

Η διπλωματική εργασία είναι μια εκτενής εργασία που καλείται να συγγράψει ένας φοιτητής προκειμένου να αποκτήσει το δίπλωμά του και έχει διάρκεια τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο ή το πολύ ένα ακαδημαϊκό έτος που αντιστοιχεί σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας δίνει στο φοιτητή τη δυνατότητα να συνθέσει και να αξιοποιήσει τις γνώσεις που απέκτησε καθόλη τη διάρκεια των σπουδών του μέσα από συγκεκριμένες εφαρμογές. Τα θέματα μιας διπλωματικής εργασίας έχουν άμεση σχέση με την έρευνα και την εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν με χρήση βιβλιογραφίας.

Ποια είναι η βασική δομή μιας διπλωματικής εργασίας;

Η πλεόν συνηθισμένη δομή μιας διπλωματικής εργασίας είναι η ακόλουθη: 

 •  Εξώφυλλο

Στο Εξώφυλλο αναγράφονται το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, το Τμήμα, το Πρόγραμμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο Τίτλος της διπλωματικής, ο τόπος, ο μήνας και το έτος κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας.

 • Αφιέρωση

Η αφιέρωση σε διπλωματική εργασία δεν είναι υποχρεωτική και αναγράφεται, όταν υπάρχει, στο μέσο και δεξιό μέρος της 5ης κατά σειρά σελίδας της διπλωματικής εργασίας. 

 • Ευχαριστίες

Οι ευχαριστίες σε διπλωματική εργασία εντάσσονται στο προκαταρκτικό μέρος της, είναι προαιρετικές και δεν αριθμείται η σελίδα στην οποία αναγράφονται.

 • Περίληψη στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα

 Η περίληψη και στις δύο γλώσσες είναι υποχρεωτική. Η σελίδα της περίληψης αριθμείται. Σε αυτή τη σελίδα αναγράφονται ο τίτλος της εργασίας, μια συνοπτική περιγραφή του θέματος που πραγματεύεται η εργασία καθώς και οι σημαντικοί όροι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα αντίστοιχα.

 • Περιεχόμενα

Ακολουθεί ο πίνακας περιεχομένων.

 •  Κατάλογων Πινάκων

Στην περίπτωση που υπάρχουν Πίνακες στην εργασία, τότε θα πρέπει να υπάρχει μετά τα περιεχόμενα ο Κατάλογος Πινάκων.

 • Κύριο Μέρος

Το Κύριο Μέρος της διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνει διάφορες ενότητες και υποενότητες στις οποίες αναλύεται το θέμα της εργασίας. 

 • Συμπεράσματα

Στο κεφάλαιο των συμπερασμάτων περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η διπλωματική εργασία με αναφορά πάντα στις βιβλιογραφικές πηγές για την στήριξη των επιχειρημάτων.

 • Παράρτημα

Στη σελίδα του Παραρτήματος παρατίθενται ορισμένα στοιχεία, όπως οι πίνακες των αποτελεσμάτων, το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποίησε ο ερευνητής και ούτω καθεξής.

 • Βιβλιογραφία

Η Βιβλιογραφία τοποθετείται στο τέλος της διπλωματικής εργασίας και εκεί υπάρχουν καταγεγραμμένες όλες οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην εργασία. 

Διπλωματική Εργασία Λέξεις

Το μέγεθος μια διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των 10.000 με 15.000 λέξεων χωρίς να υπολογίζονται στο συγκεκριμένο όγκο λέξεων το εξώφυλλο, τα περιεχόμενα, η περίληψη, τα παραρτήματα και η βιβλιογραφία.

Διπλωματική Εργασία Σελίδες

Αν και δεν πρόκειται για κάποιον κανόνα, η έκταση μιας διπλωματικής εργασίας κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 60 και 80 σελίδες, δηλαδή έχει περίπου την διπλάσια έκταση από μια πτυχιακή.

Ποιος είναι ο στόχος μιας διπλωματικής εργασίας;

Η εκπόνηση μιας διπλωματικής εργασίας έχει ως στόχο να καταστήσει ικανό τον φοιτητή ώστε να:

 • αναλύει περίπλοκα προβλήματα εντοπίζοντας τα απαιτούμενα εργαλεία και γνώσεις για την επίλυσή τους,
 • σχεδιάζει, υιοθετεί και εφαρμόζει μια δομημένη μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων ακολουθώντας πρακτικές που είναι διεθνώς αναγνωρισμένες,
 • καταγράφει περιεκτικά και κατανοητά τη διαδικασία ανάλυσης του προβλήματος, τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησε καθώς και τα αποτελέσματα της εργασίας του,
 • παρουσιάζει την εργασία του μπροστά στην Εξεταστική Επιτροπή του τμήματος και απαντά στα ερωτήματα που τίθενται σε σχέση με αυτήν.

Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσεται μια διπλωματική εργασία;

 Οι διπλωματικές εργασίες εντάσσονται σε δύο κατηγορίες: θεωρητικές και πειραματικές. 

 • Οι θεωρητικές διπλωματικές εργασίες επικεντρώνονται στην ανάλυση, αξιολόγηση και σύνθεση επιστημονικών πληροφοριών με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός καινούργιου θεωρητικού μοντέλου ή εξέλιξη ενός προϋπάρχοντος και τη μετέπειτα εφαρμογή του στη λύση ενός προβλήματος,
 • Οι πειραματικές διπλωματικές εργασίες επικεντρώνονται στην επίλυση ενός προβλήματος μέσα από πειράματα ή μέσα από την ανάλυση, αξιολόγηση και σύνθεση πρωτογενών πληροφοριών από διαφορετικές πηγές.  

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Επιβλέποντα καθηγητή;

 • ελέγχει τα στάδια υλοποίησης της διπλωματικής εργασίας, ανά τακτά διαστήματα, έπειτα από συνεννόηση με τον φοιτητή για τον τόπο και χρόνο συνάντησης,
 • καθορίζει το υλικό που θα αξιοποιηθεί και υποστηρίζει τον φοιτητή με την εύρεση κατάλληλης βιβλιογραφίας για το θέμα του,
 • επιβλέπει και υποστηρίζει το φοιτητή σε ζητήματα που έχουν άμεση σχέση με την εργασία του,
 • παρέχει, όπου κρίνεται αναγκαίο, το περιβάλλον και τα εργαλεία που απαιτούνται για την επιτυχημένη εκπόνηση της εργασίας,
 • ενημερώνει εγκαίρως τη Συνέλευση για τυχόν προβλήματα που αφορούν τη συνεργασία με το φοιτητή, για τυχόν καθυστερήσεις στην υποβολή των εκθέσεων προόδου της εργασίας, κ.ά.

Ο φοιτητής από την άλλη πλευρά, οφείλει να ακολουθεί πιστά το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα που του δόθηκε, με σκοπό την επίτευξη ενός επιστημονικά ορθού και τεχνικά αποδεκτού αποτελέσματος. Ο φοιτητής καταθέτει συνήθως ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις προόδου ελαφρώς τροποποιημένες κάθε φορά με στόχο την καταγραφή της προόδου της διπλωματικής του εργασίας και στη συνέχεια την ολοκλήρωσή της εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Η πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος είναι πολύ σημαντική, καθώς οποιαδήποτε παράταση και καθυστέρηση στην προθεσμία υποβολής των εκθέσεων προόδου της εργασίας συνεπάγεται και αύξηση του χρονοδιαγράμματος συγγραφής της διπλωματικής εργασίας.

Ποια είναι η διαδικασία παράδοσης και παρουσίασης της διπλωματικής εργασίας;

Ο φοιτητής αφότου ολοκληρώσει τη διπλωματική του εργασία, ο επιβλέπων καθηγητής εισηγείται την υποβολή της διπλωματικής στο τμήμα μέσω του Πρωτοκόλλου. Προτείνεται συνήθως από τον επιβλέποντα καθηγητή Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον ίδιο τον εισηγητή (επιβλέπων εκπαιδευτικός) και άλλα δύο μέλη ΔΕΠ ή επιστημονικούς συνεργάτες που έχουν σχέση με το γνωστικό αντικείμενο που πραγματεύεται η εργασία. Κατόπιν, η Συνέλευση του τμήματος αποφασίζει την έγκριση της Τριμελούς Επιτροπής. Ακολουθεί η υποβολή ενός αντίγραφου της διπλωματικής εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με το υπογεγραμμένο Έντυπο Υποβολής της διπλωματικής εργασίας από τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση βαθμολογίας αποτελεί η κατάθεση των παραπάνω εγγράφων. Αφότου κατατεθεί η διπλωματική εργασία ορίζεται έπειτα από συνεννόηση του επιβλέποντα καθηγητή με τα υπόλοιπα μέλη της εξεταστικής επιτροπής η ημερομηνία που θα παρουσιαστεί η εργασία και γνωστοποιείται στο φοιτητή τουλάχιστον μερικές μέρες πριν την πραγματοποίηση της εξέτασης. Η εξέταση των διπλωματικών λαμβάνει χώρα συνήθως κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του ακαδημαϊκού έτους. Στην περίπτωση, τέλος, που για οιονδήποτε λόγο είτε ο φοιτητής είτε η εξεταστική επιτροπή δεν παραστούν στην εξέταση την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί, τότε ορίζεται από την επιτροπή νέα ημέρα και ώρα και γνωστοποιείται στο φοιτητή με καινούργια ανακοίνωση.

Διπλωματική Εργασία Οδηγίες

Αυτές είναι λοιπόν σε γενικές γραμμές όλες οι οδηγίες που οφείλει να ακολουθήσει κάθε φοιτητής που καλείται να εκπονήσει στα πλαίσια των σπουδών του τη δική του διπλωματική εργασία. Επειδή όμως οι οδηγίες αυτές μπορεί να διαφέρουν από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από Σχολή σε Σχολή καλό είναι να συμβουλευτείτε τον οδηγό συγγραφής διπλωματικής εργασίας του Τμήματός σας και φυσικά τον επιβλέποντα καθηγητή σας. Αν λοιπόν δεν είστε σίγουροι μια διπλωματική εργασία πόσες λέξεις πρέπει να έχει ή μια διπλωματική εργασία πόσες σελίδες πρέπει να έχει, διαβάστε καλά τους γενικούς κανονισμούς του προγράμματος που προσφέρει το Τμήμα Σπουδών σας και ακολουθήστε προσεκτικά όλα τα βήματα για διπλωματική εργασία που αναγράφονται στον οδηγό, αν θέλετε να αποφύγετε λάθη και παραλείψεις. Στον οδηγό θα βρείτε επίσης ένα σχετικό με τη διπλωματική εργασία υπόδειγμα, τη δομή του οποίου μπορείτε φυσικά να συμβουλευτείτε για να χτίσετε τη δικής σας εργασία. Αν για παράδειγμα σπουδάζετε στο ΑΠΘ, καλό είναι να διαβάσετε το σχετικό με τη διπλωματική εργασία υπόδειγμα απθ, έτσι ώστε να είστε βέβαιοι ότι οι οδηγίες που ακολουθήσατε είναι αυτές που έχουν καθοριστεί από το Τμήμα σας. Αν πάλι είστε φοιτητής στο ΕΑΠ, ακολουθήστε το σχετικό με τη διπλωματική εργασία υπόδειγμα εαπ και ούτω καθεξής.

Αν γνωρίζεις ήδη όλα τα σχετικά με τη διπλωματική εργασία tips που κάθε φοιτητής οφείλει να ξέρει πριν καταπιαστεί με τη συγγραφή, αλλά ακόμη αναρωτιέσαι πώς να κάνω μια διπλωματική εργασία, μη ξεχνάς ότι μπορείς να απευθυνθείς στον εκπαιδευτικό όμιλο Ανάβασις για όποια βοήθεια χρειαστείς στη διόρθωση ή στην εκπόνηση της διπλωματικής σου εργασίας. Η ομάδα μας διαθέτει επίσης την ακαδημαϊκή εμπειρία να σε βοηθήσει και με τη μετάφραση της διπλωματικής σου. Έχεις διπλωματική στα αγγλικά ή σε κάποια άλλη γλώσσα την οποία πρέπει να ολοκληρώσεις άμεσα; Οι ακαδημαϊκοί μας έχουν ολοκληρώσει αμέτρητες εργασίες και είναι εδώ να σου προσφέρουν τη βοήθεια που χρειάζεσαι. Θέλεις να μάθεις το σχετικό με τη διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού κόστος, αλλά δεν ξέρεις πού να απευθυνθείς; Επικοινώνησε μαζί μας και οι έμπειροι συνεργάτες μας θα αναλάβουν την υποστήριξη και επιμέλεια της διπλωματικής σου εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχολής σου στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

DMCA.com Protection Status