Από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

Οι σπουδές στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας του ΕΑΠ προσφέρουν 4 Θεματικές Ενότητες, τις ΔΜΥ50, ΔΜΥ51, ΔΜΥ60 και ΔΜΥ61 μέσω των οποίων οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις διοίκησης μονάδων υγείας αλλά και τις αντίστοιχες δεξιότητές τους. Παράλληλα, το πρόγραμμα προάγει τόσο την επιστήμη όσο και την έρευνα στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας με οφέλη στο κοινωνικό σύνολο.

Για κάθε εργασία σας στο ΕΑΠ μπορείτε να βασιστείτε στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΑΝΑΒΑΣΙΣ. Μέσω του μεγαλύτερου και πλήρως καταρτισμένου δικτύου συνεργατών, αναλαμβάνουμε να υποστηρίξουμε τους φοιτητές- τριες σε κάθε τους βήμα και με όποιο τρόπο εκείνοι χρειάζονται, μερικώς ή πλήρως. Με μια απλή υποβολή της αντίστοιχης φόρμας, μας δίνετε τα στοιχεία που χρειαζόμαστε και σε συνεννόηση μαζί σας, προχωρούμε στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών σας.

Το πρόγραμμα ΔΜΥ 50 με θέμα «Βασικές Αρχές Διοίκησης (Management) Yπηρεσιών Υγείας» προσφέρεται στο 1ο έτος σπουδών και σκοπεύει να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές αρχές και έννοιες της διοίκησης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο αλλά και να τους δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα ζητήματα και θέματα διοίκησης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ασκήσεων αλλά και μελέτης περιπτώσεων, διαφορετικών κάθε φορά επιπέδου δυσκολίας.

Τα γνωστικά αντικείμενα της ΔΜΥ 50 είναι:

 • Αρχές Διοίκησης
 • Σχεδιασμός - Προγραμματισμός
 • Διοίκηση ανθρώπινου Δυναμικού
 • Λήψη Αποφάσεων
 • Επικοινωνία, Ηγεσία, Υποκίνηση, Έλεγχος και η Εφαρμογή τους στις Υπηρεσίες υγείας

Η ενότητα ΔΜΥ 51 έχει τίτλο «Υπηρεσίες Υγείας / Νοσοκομείο: Ιδιοτυπίες και Προκλήσεις» και προσφέρεται στο 1ο έτος φοίτησης με βασικό σκοπό την εκπαίδευση και την προετοιμασία στελεχών που θα μπορούν να ανταποκριθούν στη λήψη αποφάσεων, λαμβάνοντες εκείνες που είναι αποδεκτές από το περιβάλλον. Επίσης, στόχος του προγράμματος είναι η παρουσίαση του οικονομικού και θεσμικού περιβάλλοντος που αποτελεί το πλαίσιο κάτω από το οποίο λειτουργούν οι υπηρεσίες υγεία αλλά και ο προσδιορισμός κρίσιμων θεμάτων που αφορούν πολλούς τομείς των υπηρεσιών υγείας, όπως μεταξύ άλλων του διοικητικού και του νομικού.

Τα γνωστικά αντικείμενα της Θεματικής όπως αναφέρονται και στο πρόγραμμα σπουδών του ΕΑΠ είναι:

 • Υγεία, οριοθετήσεις και προοπτικές
 • Πολιτική για την υγεία (Health Policy) / Κοινωνική πολιτική
 • Δομή και Λειτουργία του Ελληνικού συστήματος υγείας
 • Διοίκηση νοσοκομείων : εμπειρίες, τάσεις και προοπτικές

Το πρόγραμμα σπουδών ΔΜΥ60 με θέμα «Οικονομική και Χρηματοδοτική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας» επικεντρώνεται στις ιδιαιτερότητες της αγοράς φροντίδων υγείας σε σχέση με άλλες αγορές, στην ανάπτυξη της έννοιας της αποδοτικότητας στα πλαίσια λειτουργίας μιας μονάδας υγείας, στην παρουσίαση τεχνικών οικονομικής αξιολόγησης της ιατρικής τεχνολογίας, στον εντοπισμό εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης και αποζημίωσης των προμηθευτών καθώς επίσης και στην περιγραφή μεθόδων που με οικονομικά κριτήρια καθορίζουν τις προτεραιότητες στον τομέα της υγείας.

Η Θεματική Ενότητα ΔΜΥ 60 παρακολουθείται στο 2ο έτος σπουδών και τα γνωστικά της αντικείμενα είναι:

 • Οικονομική ανάλυση
 • Χρηματοδοτικές διαδικασίες (Financial management)
 • Ποσοτικές μέθοδοι στην οικονομική και χρηματοδοτική διοίκηση
 • Διαχείριση της καινοτομίας: αξιολόγηση-αποτίμηση
 • Πληροφοριακή στήριξη διοίκησης διαχείρισης υπηρεσιών υγείας

Η Ενότητα ΔΥΥ61 που αφορά στη Δημόσια Διοίκηση και Οικονομία, εντάσσεται στο 2ο έτος σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος και μεταξύ των άλλων προσδιορίζει την αναγκαιότητα και το ρόλο της δημόσιας διοίκησης στα πλαίσια του δημόσιου συμφέροντος και των δημοσίων αγαθών, περιγράφει τις δομές της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και εξετάζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου  και το οποίο διαμορφώνει τον τρόπο άσκησης της δημόσιας πολιτικής στο χώρο του ΕΣΥ. Οι σπουδαστές, με την παρακολούθησή της θα είναι σε θέση να συνδέσουν τη δημόσια διοίκηση με την οικονομία προβάλλοντας παράλληλα τις οικονομικές πλευρές των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών αλλά και να εξηγήσουν βασικές αρχές των δημοσίων οικονομικών ώστε να γίνονται αντιληπτές οι επιδράσεις της οικονομίας στην άσκηση της δημόσιας πολιτικής και στον τρόπο λήψης των αποφάσεων.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς! 

Η εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων Θ.Ε. του προγράμματος. Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. Η γλώσσα της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική και σε ειδικές περιπτώσεις η Αγγλική.  

Σκοπός του μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» είναι η προετοιμασία στελεχών του τομέα της υγείας, μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων διοίκησης - διαχείρισης για τη στελέχωση μονάδων υγείας  του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των  κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Συστήματος Υγείας. Απευθύνεται: Σε όσους ήδη εργάζονται ή ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας και αποσκοπούν στο να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της διοίκησης και διαχείρισης, με απώτερο στόχο την επαγγελματική τους εξέλιξη αλλά και την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των μονάδων υγείας- δημόσιων και ιδιωτικών. Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. Διοίκησης Μονάδων Υγείας είναι η προετοιμασία στελεχών με γνώσεις και ικανότητες ώστε να διοικήσουν αποτελεσματικά μονάδες υγείας. Μέσω της εκπαίδευσης οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες ώστε να μπορούν να διαμορφώνουν και να λαμβάνουν αποφάσεις ορθολογικά θεμελιωμένες και κοινωνικοπολιτιστικά αποδεκτές. Πρόσθετος σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στον χώρο της υγείας και των υπηρεσιών υγείας και η καλλιέργεια διεπιστημονικής προσέγγισης στα θέματα αυτά.

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στους πάνω από 35.000

Συνδρομητές για δωρεάν εκπαιδευτικά άρθρα! Συμβουλές και προσφορές!

Δωρεάν Κοστολόγηση Έργου

Stripe

Pay with Stripe
DMCA.com Protection Status